آموزشگاه دانشگر
16 اسفند

مدل داده اکسل

اکسل قادر است داده را از انواع متعددی از منابع، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. ولی آیا شما تاکنون از مدل داده اکسل استفاده کرده اید؟ در این مطلب …