ما به هزینه و زمان شما ارزش قائلیم!

شما می توانید شهریه خود را به صورت سه قسط نیز پرداخت کنید:
به این صورت که 1/3 شهریه را در ابتدای ثبت نام ، 1/3  در وسط دوره و 1/3 باقیمانده در انتهای دوره پرداخت کنید.